Opći uvjeti poslovanja društva Adrianeon d.o.o.

  1. PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA

1.1.Predmet. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između društva Adrianeon d.o.o., Trtni 65, 51211 Matulji, OIB: 13326375086 (u daljnjem tekstu: Adrianeon), kao isporučitelja proizvoda/ pružatelja usluga, s jedne strane, i naručitelja proizvoda/usluga, s druge strane (u daljnjem tekstu: Naručitelj).

1.2.Primjena Općih uvjeta i odnos prema posebnim pogodbama. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve poslovne i ugovorne odnose između Adrianeona i Naručitelja kojima je predmet isporuka proizvoda i/ili pružanje usluga Adrianeona (u daljnjem tekstu: Predmet isporuke). U slučaju da su pojedini uvjeti kupoprodaje, isporuke i montaže proizvoda različito uređeni ponudom i Općim uvjetima, u tom se dijelu na ugovorni odnos primjenjuju uvjeti iz ponude.

1.3.Zasnivanje ugovornog odnosa. Ugovorni odnos između Adrianeona i Naručitelja zasniva se pismenom narudžbom po ponudi Adrianeona od strane Naručitelja i/ili sklapanjem pisanog ugovora unutar roka važenja ponude. U sadržaju Ponude je uvijek navedeno da će sastavni dio ugovornog odnosa biti i ovi Opći uvjeti poslovanja.

  1. PONUDA I NARUDŽBA

2.1.Ponuda na upit. Adrianeon će Naručitelju na zahtjev dostaviti ponudu za traženi proizvod i/ili uslugu. Na zahtjev Naručitelja izlazak na izmjere i izrada idejnog rješenja su sastavni dio ponude i naplaćuju se, ukoliko nije izričito ugovoreno drugačije.

2.2.Prihvat ponude. Narudžba ponuđenog proizvoda i/ili usluge prema uvjetima ponude Adrianeona  sukladno ponudi iz točke 2.1. ovih Općih uvjeta i unutar roka važenja ponude, smatra se prihvatom ponude od strane Naručitelja. Obvezujuća je samo narudžba koju je pismeno izdao Naručitelj.  Uvjet pisanog oblika je ispunjen ukoliko je prihvat ponude odnosno narudžba dostavljena elektroničkom poštom ili faxom. Prihvaćanjem ponude prihvaćaju se  i Opći uvjeti poslovanja.

2.3.Odstupanja narudžbe od ponude. Ako prihvat ponude odnosno narudžba odstupa u bilo kojoj točki ili parametru od ponude Adrianeona, takav prihvat ponude odnosno narudžba smatra se obvezujućom za Adrianeon samo pod uvjetom izričite pisane potvrde od strane Adrianeona.

2.4.Rok važenja ponude. Rok valjanosti ponude je 7 dana od dana izdavanja, osim ako nije drugačije dogovoreno i do tog roka Naručitelj treba prihvatiti ponudu na način da Adrianeonu pošalje narudžbenicu ili ovjerenu ponudu elektronskim putem ili faxom, pod uvjetom da je Adrianeon prethodno nije povukao. Prihvat ponude odnosno narudžba koju Adrianeon zaprimi nakon isteka navedenog roka, obvezuje Adrianeon samo ukoliko izričito pismeno potvrdi takvu narudžbu u roku od 5 dana.

2.5.Otkazivanje narudžbe.  U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručitelj je dužan Adrianeonu vratiti sve troškove povezane s tom narudžbom do dana njezina otkazivanja. Za narudžbe u kojima je proizvod već proizveden (proizvodi po narudžbi), Naručiteljevo otkazivanje nije moguće.

  1. CIJENE I NAKNADE

3.1.Obvezujuće cijene. Cijene navedene u ponudi su obvezujuće do isteka roka za prihvat ponude prema uvjetima iz ponude.

3.2.Porez. Cijene i naknade navedene u ponudi ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Adrianeon kao obveznik PDV-a prilikom izdavanja računa na temelju ponude, na cijenu odnosno naknadu navedenu u ponudi obračunava PDV i izdaje Naručitelju račun za isporučene proizvode i/ili pružene usluge, kojim računom su obuhvaćene cijena odnosno naknada iz ponude i obračunati PDV na tu cijenu, i taj račun je Naručitelj dužan podmiriti u cijelosti.

3.3.Troškovi koji nisu uključeni u cijenu odnosno naknadu. Ukoliko nije izričito ugovoreno drugačije, sve cijene odnosno naknade navedene u ponudi vrijede za isporuke na bazi franko pogon/skladište Adrianeon, Matulji. Troškovi dostave, prijevoza, otpreme, montaže ili drugi troškovi zaračunavaju se ukoliko su sa Naručiteljem ugovoreni.

3.4.Dodatni troškovi. U slučaju produženja roka isporuke iz razloga za koje odgovara Naručitelj, Adrianeon ima pravo obračunati Naručitelju time uzrokovane dodatne troškove, a Naručitelj se obvezuje tako obračunate troškove platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.

3.5.Naknadne promjene narudžbe i materijala potrebnih za izvršenje posla. U slučaju naknadnih promjena narudžbe, odnosno materijala potrebnih za proizvodnju i za izvršenje posla (npr. zbog korekcija grafičke pripreme, korekcije tekstova na PDF-ovima od strane Naručitelja, itd.), uključujući osobito promjene koje imaju za posljedicu zaustavljanje odnosno mirovanje strojeva i proizvodnje odnosno zastoj u izvršenju posla kod Adrianeona, Adrianeon ima pravo na naknadu time uzrokovanih dodatnih troškova od Naručitelja, a Naručitelj se obvezuje takve obračunate troškove platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.

  1. UVJETI PLAĆANJA

4.1.Dospijeće računa. Adrianeon izdaje račune u pravilu s danom isporuke i s naznakom datuma dospijeća do kojeg je Naručitelj dužan podmiriti račun bez odbitaka bilo kakvih troškova doznake i sl., pod uvjetom da je zaprimio valjani račun. Računi se plaćaju isključivo doznakom na bankovni račun Adrianeona naznačen u računu, te se smatraju podmireni s danom kada stigne novčana doznaka u korist Adrianeona.

4.2.Predujam i kašnjenje s uplatom predujma. Kada je u ponudi Adrianeona, odnosno u ugovoru, isporuka uvjetovana plaćanjem predujma dijela ili cjelokupnog iznosa cijene, Adrianeon nije dužan započeti s izvršenjem ugovora odnosno narudžbe prije nego što Naručitelj izvrši uplatu tog predujma, te se ugovoreni rokovi isporuke odgovarajuće pomiču, odnosno (ako su određeni u danima), računaju od dana uplate predujma. Ako je određen krajnji rok za uplatu predujma i u tom roku Naručitelj ne uplati predujam, kao i u slučaju ako rok uplate predujma nije određen u ponudi odnosno ugovoru, ali Naručitelj ne uplati predujam niti u roku od sedam dana od dana prihvata ponude, Adrianeon je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor. U slučaju da Adrianeon nije raskinuo ugovor zbog kašnjenja Naručitelja s uplatom predujma sukladno odredbama prethodne rečenice, Adrianeon nije vezan rokom isporuke koji je naveden u ponudi, te će po zaprimljenoj uplati predujma obavijestiti Naručitelja o predvidivom mogućem roku isporuke.

4.3.Ugovorni instrumenti osiguranja. Ukoliko je u ponudi odnosno ugovoru određeno plaćanje u određenom roku od isporuke odnosno izdavanja ili dostave računa, a ugovor odnosno ponuda predviđa određene instrumente osiguranja plaćanja koje izdaje Naručitelj, Adrianeon nije dužan započeti s izvršenjem ugovora prije nego što Naručitelj dostavi odgovarajuće instrumente osiguranja plaćanja, te se rokovi isporuke odgovarajuće pomiču odnosno (ako su određeni u danima) računaju od dana ispunjenja uvjeta dostave ugovorenog instrumenta osiguranja plaćanja. Ako je ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja bez naznake iznosa, ono mora biti izdano tako da je njime pokrivena ukupna vrijednost narudžbe uvećana za PDV, te moguće kamate i troškovi koji Adrianeonu mogu nastati zbog neispunjenja obveza Naručitelja. Ako je određen krajnji rok za dostavu  instrumenata osiguranja plaćanja i Naručitelj u tom roku ne dostavi navedene instrumente osiguranja, Adrianeon je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor. U slučaju da Adrianeon nije raskinuo ugovor zbog kašnjenja Naručitelja s dostavom instrumenata osiguranja sukladno odredbama prethodne rečenice, Adrianeon nije vezan rokom isporuke koji je naveden u ponudi, te će po dostavi instrumenta osiguranja plaćanja obavijestiti Naručitelja o predvidivom mogućem roku isporuke.

4.4.Kašnjenje s plaćanjem. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Adrianeon ima pravo obračunati Naručitelju zatezne kamate po stopi propisanoj zakonom i  ima pravo odbiti izvršenje daljnjih pojedinačnih narudžbi i/ili pravo uskratiti odnosno zadržati isporuku već pripremljenih proizvoda sve do podmirenja otvorenih dospjelih obveza Naručitelja. Tijekom razdoblja zadržavanja proizvoda pripremljenih za Naručitelja, Naručitelj je dužan snositi troškove skladištenja.

4.5.Reklamacije računa. Eventualne reklamacije na račun, Naručitelj je dužan dostaviti Adrianeonu pisanim putem uz detaljno obrazloženje reklamacije, u roku od 8 dana od dana izdavanja računa. Istekom navedenog roka, račun se smatra ispravnim i priznatim, te se naknadne reklamacije na izdani račun neće priznavati. U slučaju reklamacije Naručitelja na račun, Naručitelj nije ovlašten uskratiti plaćanje cijelog računa niti ostalih računa koje je izdao Adrianeon, već isključivo dijela računa koji je reklamiran, do odgovora Adrianeona na njegovu reklamaciju računa, odnosno do konačnog rješavanja reklamacije.

  1. ISPORUKA

5.1.Određivanje roka isporuke. Rok isporuke određuje se u ponudi ili ugovoru, a počinje teći, ako nije drugačije ugovoreno, od dana kada je Adrianeon zaprimio narudžbu izdanu temeljem ponude ili od dana potpisa zasebnog ugovora, pod uvjetom da je do tog dana Adrianeon od Naručitelja zaprimio sve materijale koji su potrebni za izvršenje posla i da su mu oni dostavljeni u ispravnom obliku/formatu. U slučaju da je Adrianeon sve materijale koji su potrebni za izvršenje posla u ispravnom obliku/formatu zaprimio nakon dana zaprimanja izjave o prihvatu ponude ili narudžbe, odnosno dana potpisa ugovora, rok isporuke počinje teći od dana kad su zaprimljeni svi materijali. U slučaju kada je isporuka uvjetovana plaćanjem predujma odnosno dostavom instrumenata osiguranja plaćanja, rok isporuke počinje teći od dana prispijeća uplate predujma, odnosno od dana dostave instrumenata  osiguranja plaćanja Adrianeonu. Kada je rok isporuke ugovoren u danima, u rok isporuke ne računaju se neradni dani (subota, nedjelja i državni blagdani u Republici Hrvatskoj).

5.2.Ovisnost roka isporuke o ispunjenju obveza Naručitelja. Isporuka u ugovorenom roku, osobito u garantiranom terminu, ovisi o pravovremenom ispunjenju svih obveza od strane Naručitelja (npr. dostava materijala za tisak u digitalnom, grafički ispravnom obliku, ispunjenje drugih obveza Naručitelja prije ili za vrijeme proizvodnje, osobito davanje potrebnih informacija, plaćanje predujmova, itd.). U slučaju nedostataka dostavljenih materijala ili nepravovremenog ispunjenja obveze od strane Naručitelja, Adrianeon ne odgovara za kašnjenje u ispunjenju svoje obveze u odnosu na ugovoreni rok isporuke, te je ovlašten jednostrano produžiti ugovoreni rok isporuke za primjereni period, a najmanje za vrijeme kašnjenja Naručitelja.

5.3.Naknadni, dodatni zahtjevi Naručitelja. U slučaju naknadnih dodatnih zahtjeva Naručitelja, osobito zahtjeva za promjenama u izvršenju narudžbe, koji su Adrianeonu priopćeni nakon što su stranke već ugovorile rok isporuke, Adrianeon je ovlašten jednostrano produžiti ugovoreni rok isporuke, prema svojoj procjeni, za primjereno razumno vrijeme.

5.4.Djelomične isporuke. Adrianeon je ovlašten izvršiti djelomične isporuke, osim ako je posebnim sporazumom u pisanom obliku među strankama isključena djelomična isporuka proizvoda i usluga.

5.5.Mjesto isporuke. Mjesto isporuke je franko pogon/skladište Adrianeona u Matuljima, Trtni 65, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Dostava do mjesta Naručitelja vrši se samo ako je izričito navedena u ponudi i ugovorena na trošak Naručitelja, u kojem slučaju je Adrianeon ovlašten dostavu obaviti sam ili izabrati prijevoznika po svom izboru. Naručitelj je dužan Adrianeonu dostaviti točne i potpune podatke o dostupnosti i mjestu isporuke. Naručitelj je dužan osigurati uredan i primjeren  pristup prijevoznom vozilu. Ukoliko postoje prometne, pravne, stvarne ili druge zapreke za uredan dolazak i pristup prijevoznog vozila do adrese dostave, Adrianeon ili izabrani prijevoznik će dovesti Predmet isporuke što je bliže moguće adresi dostave. Adrianeon u svakom trenutku zadržava pravo naplate dodatnih troškova prouzročenih specifičnostima mjesta dostave.

5.6. Montaža. U slučaju da je ugovorena montaža proizvoda/opreme od strane Adrianeona, Adrianeon je dužan u primjerenom roku pismenim putem dostaviti Naručitelju uvjete koje objekt mora zadovoljiti da bi se mogla izvršiti montaža proizvoda/opreme. Naručitelj je dužan osigurati sve uvjete kojima se omogućava montaža proizvoda/opreme od strane Adrianeona prema dostavljenim uvjetima. Početak montažnih radova ovisi o pripremljenosti instalacija i objekta u kojem će oprema biti montirana te će se dinamika montažnih radova utvrditi nakon pregleda instalacija i objekta u dogovoru s Naručiteljem. Procjena trajanja montaže vrši se obzirom na složenost montaže i količinu Predmeta isporuke. Naručitelj je dužan monterima osigurati nesmetano izvođenje radova u dogovorenim vremenskim terminima. Zahtjevi Naručitelja za aktivnosti montera van radnog vremena, nedjeljom ili praznicima, predmet su posebnog dogovora te se zasebno naplaćuju. Primopredaja Predmeta isporuke obavit će se po završetku montaže, u prisustvu ovlaštenog predstavnika Adrianeona i Naručitelja, kojom prilikom će se potpisati otpremnica i/ili primopredajni zapisnik.

5.7.Prelazak rizika.  Ukoliko se primopredaja obavlja u prostorijama Adrianeona, smatra se da je Predmet isporuke predan trenutkom njegovog preuzimanja od strane Naručitelja, odnosno prijevoznika. U slučaju dostave do mjesta Naručitelja koja je posebno ugovorena na zahtjev Naručitelja, rizik oštećenja i slučajne propasti stvari prelazi na Naručitelja u trenutku kad je Adrianeon Predmet isporuke stavio na raspolaganje prijevozniku koji obavlja navedenu dostavu sa franko skladišta/pogona Adrianeona iz točke 5.5. ovih Općih uvjeta.

5.8.Kašnjenje s preuzimanjem.  U slučaju kašnjenja Naručitelja s preuzimanjem, Adrianeon ima pravo potraživati od Naručitelja naknadu troškova skladištenja i održavanja (neovisno o tome čuva li Predmet isporuke na vlastitom ili u tuđem skladištu), kao i pravo zadržavanja Predmeta isporuke dok se ne podmiri račun i svi troškovi. Naručitelj je u svakom slučaju obvezan podmiriti razliku nenaplaćene cijene odnosno naknade kao i nadoknaditi sve troškove i nastalu štetu Adrianeonu.

  1. KVALITETA I ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

6.1.Dostava materijala potrebnih za tisak i izvršenje posla. Naručitelj je dužan pravodobno dostaviti Adrianeonu materijale potrebne za tisak i izvršenje posla u grafički ispravnom, digitalnom obliku/vektorskom ili PDF formatu , ili u drugom obliku koji određuje Adrianeon. Navedeni materijali se Adrianeonu mogu dostaviti elektronskim prijenosom na email adresu Adrianeona , elektronskim servisima za transfer podataka ili na nosaču podataka (CD, DVD, USB stick,). Ukoliko to nije ugovoreno, Adrianeon nije dužan arhivirati, čuvati ili vratiti Naručitelju dostavljene materijale za tisak ili nositelje podataka na kojima su dostavljeni.

6.2.Provjera ispravnosti materijala. Adrianeon provjerava ispravnost dostavljenih materijala kao i grafičke pripreme iz točke 6.1. ovih Općih uvjeta. Ukoliko su grafička priprema odnosno materijali neispravni odnosno nisu podobni za početak procesa proizvodnje i izvršenje posla, Adrianeon će o tome obavijestiti Naručitelja pisanim putem po potrebi dati potrebne savjete i sugestije radi ispravljanja grešaka. Na zahtjev Naručitelja, Adrianeon će u suradnji s Naručiteljem otkloniti uočene nedostatke. Otklanjanje nedostataka grafičke pripreme dostavljenog materijala, korekcije i izmjene u odnosu na predložak dostavljen od strane Naručitelja izvršene na njegov zahtjev, obračunavaju se prema stvarnim troškovima koje  je Naručitelj  obvezan podmiriti. Rok isporuke produžuje se za vrijeme potrebno za otklanjanje nedostataka grafičke pripreme, korekcije i izmjene koje je potrebno izvršiti zbog naknadnih izmjena na zahtjev Naručitelja.

6.3.Provjera i odobrenje finalne datoteke. Adrianeon će Naručitelju dostaviti na provjeru i odobrenje “Preview” finalne datoteke za produkciju radi završne kontrole tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja. Naručitelj je dužan odobriti finalnu datoteku u primjerenom roku. Odobrenje se smatra potvrdom grafičke ispravnosti i točnosti sadržaja te dopuštenjem za početak proizvodnje i izvršenja posla.

6.4.Jamstvo za kvalitetu. Adrianeon će izvršiti svoje obveze prema pravilima struke i odgovara za kvalitetu svojih proizvoda i usluga koje strogo zadovoljavaju sve specifikacije i standarde industrije izrade reklamnih natpisa.

6.5.Vidljivi nedostaci. Naručitelj je dužan preuzeti proizvod pregledati na uobičajeni način odmah po preuzimanju te o eventualnim nedostacima obavijestiti Adrianeon bez odgađanja pisanim putem s navođenjem detaljnog obrazloženja, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

6.6.Skriveni nedostaci. Ako se nakon preuzimanja proizvoda pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Naručitelj se može pozvati na njega pod uvjetom da o njemu obavijesti Adrianeon bez odgađanja po otkrivanju takvog nedostatka, pisanim putem s navođenjem detaljnog obrazloženja u roku od 8 dana od dana preuzimanja proizvoda. Adrianeon ne odgovara za nedostatke isporučenog proizvoda koji se pokažu nakon isteka 8 dana od dana predaje proizvoda.

6.7.Prava po osnovi nedostataka.  U slučaju opravdane reklamacije Adrianeon će po vlastitom izboru otkloniti nedostatak ili isporučiti zamjenske (dodatne) proizvode bez nedostatka kroz vrijeme ugovorenog garantnog roka koji teče od dana isporuke. Reklamacija nekog nedostatka ne daje Naručitelju pravo uskratiti plaćanje cijelog iznosa računa za odnosnu isporuku, već isključivo dijela koji se odnosi na reklamirani proizvod, i to samo do dana rješavanja te reklamacije od strane Adrianeona. Garancija za nedostatke ne obuhvaća: štete nastale po prijelazu rizika, štete nastale radi nestručne montaže i štete radi nepažnji i uslijed neprimjerenog rukovanja i  čišćenja  i uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta. Garancija prestaje u slučaju kad Naručitelj ili treća osoba bez odobrenja Adrianeona obavlja popravke, zamjene ili preinake proizvoda. Ukoliko se Adrianeon i Naručitelj ne mogu usuglasiti o postojanju nedostatka tj. opravdanosti reklamacije za rješavanje spora nadležan je sud iz točke 9.2. ovih Općih uvjeta.

6.8 .Odgovornost za štetu zbog nedostataka. Odgovornost Adrianeona za posljedične štete uzrokovane nedostacima isporučenih proizvoda i usluga je isključena, osim u slučaju ako je nedostatak odnosno šteta uzrokovana namjerno ili grubom nepažnjom Adrianeona. Adrianeon u svakom slučaju ne odgovara za štetu koja je uzrokovana nepravilnim skladištenjem, korištenjem ili transportom proizvoda od strane Naručitelja ili njegovih distributera, prijevoznika ili drugih osoba po nalogu i uputi Naručitelja.

  1. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

7.1. Vlasništvo Predmeta isporuke. Vlasništvo nad Predmetom isporuke  prelazi na Naručitelja isplatom cjelokupne kupoprodajne cijene te eventualnih zateznih kamata i troškova.  Pridržaj prava vlasništva Adrianeona nad Predmetom isporuke odnosi se i na situaciju kada je Predmet isporuke ugrađen u građevinu ili drugu opremu.

  1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I POVJERLJIVE INFORMACIJE

8.1. Prikupljanje osobnih podataka. Adrianeon prikuplja osobne podatke Naručitelja samo u mjeri u kojoj su isti nužni za informiranje o  i unaprjeđenje odnosa sa Naručiteljem. Adrianeon se obvezuje štititi osobne podatke Naručitelja u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i  neće ih ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Naručitelja, osim podataka koji su nužni za izvršenje dostave kupljenih proizvoda/ opreme. Putem Politike privatnosti Adrianeona d.o.o. javno objavljenom dokumentu  na web stranici  www.adrianeon.hr detaljno informiramo javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo.

8.2. Povjerljive informacije. Povjerljivim informacijama smatraju se, u bilo kojem obliku i na bilo kojem mediju, sve poslovne, financijske, tehničke i ostale informacije koje nisu javne i čije otkrivanje neovlaštenim osobama može prouzročiti zlouporabu i štetu pogođenoj ugovornoj stranci.

8.3.Obveza čuvanja tajnosti podataka. Svaka ugovorna strana je obvezna čuvati u tajnosti prema trećim osobama sve povjerljive informacije i dokumente o kojima je stekla saznanja u svojstvu stranke ugovora. Obveza čuvanja u tajnosti ne vrijedi za slučaj predočenja ugovora ili s njim povezanih dokumenata bankama. Osim toga, svaka stranka smije otkriti povjerljive informacije pripadnicima nekog odvjetničkog, računovodstvenog ili porezno-savjetodavnog zanimanja koji su obvezni čuvati profesionalnu tajnu, kada i ukoliko je to potrebno zbog očuvanja njezinih opravdanih interesa. Obaveza čuvanja u tajnosti također ne vrijedi u slučaju ako se povjerljive informacije moraju priopćiti na temelju obvezujućih pravnih propisa ili odluka sudova ili upravnih tijela, i to uvijek u pravno potrebnoj mjeri.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

9.1.Sporovi. Svi sporovi proizašli iz ugovora i ovih Općih uvjeta nastojat će se riješiti sporazumno, a u protivnom je nadležan sud u Rijeci. Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Općim uvjetima ili ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugi primjenjivi propisi Republike Hrvatske. Neovisno o tome, Adrianeon ima pravo izbora pokrenuti sudski postupak pred sudom koji je opće mjesno nadležan za Naručitelja.

9.2.Objava Općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internetskim stranicama Adrianeona www.adrianeon.hr dana 13.03.2020. godine i primjenjuju se s danom objave.

9.3.Djelomična nevaljanost. Ako bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta ili posebnih pogodbi ugovornih stranaka bila ili postala nevaljana, to neće imati utjecaja na pravovaljanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta ili posebnih ugovornih pogodbi.

9.4.Izmjene Općih uvjeta. Adrianeon pridržava pravo izmijeniti i dopuniti ove Opće uvjete. Izmijenjena i dopunjena verzija Općih uvjeta objavljuje se na internetskim stranicama Adrianeona (www.adrianeon.hr). Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti primjenjuju se na sve nove ugovorne odnose koji se zasnivaju nakon stupanja na snagu izmijenjenih i dopunjenih Općih uvjeta. Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti primjenjivati će se i na ugovorne odnose započete prije stupanja na snagu izmijenjene i dopunjene verzije Općih uvjeta, ako naručitelj u roku od 15 dana od dana njihove objave ne obavijesti Adrianeon pisanim putem da ne prihvaća izmjene i dopune Općih uvjeta.